Användarvillkor för Sikava och Naseva

De reviderade reglerna för Sikava och Naseva publicerades i slutet av augusti. Utifrån de reviderade reglerna skapades användarvillkor för systemen, som varje användare av systemen  måste godkänna vid inloggning. Användarvillkoren gör det möjligt för systemen att uppfylla lagstiftningens krav gällande skydd av personuppgifter och villkor i ingångna avtal. Kommersiell användning av uppgifter i Sikava- och Naseva-systemen kräver framledes uppgörande av ett samarbetsavtal med ETT.

En systemanvändare, såsom en gårdsanvändare eller en veterinär, har inte rätt att överlåta uppgifterna i Sikava eller Naseva till tredje part. Gårdens egna uppgifter får användas för de behov som kommer av djurens hälso- och sjukvård. Uppgifterna från systemen får dock inte göras tillgängliga för allmänheten eller utnyttjas kommersiellt på något annat sätt. Gårdsanvändare eller veterinär får inte bidra till kommersiellt utnyttjande av den information som finns i systemen. Därför bör ingen person eller organisation, som inte har någon roll i egenskap av medlem i Sikava eller Naseva eller i hälso- och sjukvårdshanteringen av djuren på gården, befullmäktigas att ha användarbehörighet eller tillgång till gårdens data.

Användarvillkoren begränsar dock inte Sikavas och Nasevas medlemsföretag, dvs. slakteriers och mejeriers, rätt att använda uppgifterna från systemenn inom ramen för sin normala verksamhet. Medlemsföretag får lämna ut information från systemen till tredje part endast i den utsträckning som är nödvändigt för att ge råd och vägledning till medlemsföretag. Om det är nödvändigt att ge tredje part tillgång till data som gårdar befullmäktigat medlemsföretag tillgång till, förutsätter detta upprättandet av ett samarbetsavtal med ETT.

För gårdsanvändaren innebär användarvillkoren inga särskilda åtgärder. Varje gårdsanvändare bör dock kontrollera i systemen vem som har behörighet att ta del av gårdens uppgifter. Onödiga behörigheter bör tas bort. Till nödvändiga behörigheter räknas fullmakt till mejeri och/eller slakteri som gården har tecknat produktionsavtal med samt fullmakt till rådgivnings- och avelsorganisationer. Godkänd behörighet till gårdsveterinär samt ytterligare veterinärer som nämns i avtalet är också nödvändigt. Godkänd behörighet för veterinär att ta del av gårdens systemuppgifter är nödvändigt om veterinären deltar i hälso- och sjukvården av gårdens djur.

Datainnehållet i systemen är världsunikt och därför intresserar uppgifterna även forskningsinstitut och andra forskningsorganisationer. Användandet av uppgifterna för forskningsändamål förutsätter tillstånd beviljat av Sikavas eller Nasevas ledningsgrupp. Användningen av gårdsspecifik data för forskningsändamål kommer också framledes att kräva godkännande av ledningsgruppen.