Sikavan ja Nasevan käyttöehdot

Sikavan ja Nasevan uudistetut säännöt julkaistiin elokuun lopussa. Sääntöuudistuksen perusteella järjestelmille luotiin käyttöehdot, jotka jokaisen rekisterin käyttäjän on hyväksyttävä rekisteriin kirjautumisen yhteydessä. Käyttöehtojen avulla järjestelmät pystyvät täyttämään henkilötietojen suojauksesta annetun lainsäädännön sekä laadittujen sopimusten edellyttämät vaatimukset. Käyttöehdot edellyttävät, että Sikavan ja Nasevan tietojen kaupallisesta käytöstä tulee laatia yhteistyösopimus ETT:n kanssa.

Järjestelmän käyttäjällä, esimerkiksi maatilakäyttäjällä tai eläinlääkärillä, ei ole oikeutta luovuttaa Sikavan tai Nasevan sisältämiä tietoja kolmannelle taholle. Maatilan omia tietoja saa käyttää oman tilan eläinten terveyden- ja sairaudenhoidon tarpeisiin. Järjestelmien tietoja ei kuitenkaan saa saattaa yleisön saataviin tai muullakaan tavoin kaupallisesti hyödyntää. Maatila- ja eläinlääkärikäyttäjä ei saa myötävaikuttaa siihen, että järjestelmien tietoja hyödynnetään kaupallisesti. Tilan tietoihin ei siis tule valtuuttaa henkilöä tai organisaatiota, jolla ei ole roolia Sikavan tai Nasevan jäsenyrityksenä tai tilan eläinten terveyden- ja sairaudenhoidossa.

Käyttöehdot eivät kuitenkaan rajoita Sikavan ja Nasevan jäsenyritysten eli teurastamoiden ja meijerien oikeutta hyödyntää järjestelmien tietoja tavanomaisessa liiketoiminnassaan. Jäsenyritykset voivat luovuttaa järjestelmän sisältämiä tietoja kolmannelle ainoastaan tarpeellisessa laajuudessa neuvonta- ja ohjauspalvelun tuottamiseksi jäsenyritykselle. Mikäli kolmannen henkilöille on tarpeen myöntää oikeus katsella jäsenyritykselle valtuutuksen antaneiden tilojen tietoja, tulee tästä laatia yhteistyösopimus ETT:n kanssa.

Maatilakäyttäjän osalta käyttöehdot eivät aiheuta erityisiä toimenpiteitä. Jokaisen maatilakäyttäjän tulisi kuitenkin tarkistaa järjestelmästä, kenellä on valtuutus nähdä maatilan tietoja. Tarpeettomat valtuutukset tulee poistaa. Tarpeellisia valtuutuksia ovat sopimusmeijerin ja/tai -teurastamon valtuutus sekä neuvonta- ja jalostusorganisaatioiden valtuutus. Myös sopimuseläinlääkärin ja sopimuksessa mainittujen lisäeläinlääkäreiden valtuutus on tarpeellinen. Hoitavan eläinlääkärin valtuutus on tarpeellinen, jos eläinlääkäri osallistuu tilan eläinten terveyden- ja sairaudenhoitoon.

Järjestelmien tietosisältö on maailmanlaajuisesti ainutlaatuista ja siksi tiedoista ovat kiinnostuneita tutkimuslaitokset ja muut tutkimusta tekevät organisaatiot. Tietojen tutkimuskäyttöön on pyydettävä lupa Sikavan tai Nasevan johtoryhmältä. Myös tilakohtaisen tiedon hyödyntäminen tutkimuskäyttöön edellyttää jatkossa johtoryhmän lupaa.

Säännöt ja käyttöehdot on julkaistu Sikavan ja Nasevan verkkosivuilla.

Usein kysytyt kysymykset käyttöehdoista:
Naseva
Sikava