Säännöt

Eläinten terveys ETT ry – Säännöt 4.5.2015

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Eläinten terveys ETT ry ja kotipaikka Seinäjoki.
Yhdistys on sekä suomen- että ruotsinkielinen.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on koota Suomessa meijeri-, teurastamo- ja munapakkaamotoimintaa harjoittavat yritykset edistämään tuotantoeläinten terveyttä ja hyvinvointia ohjaamalla eläinaineksen ja rehujen maahantuontia sekä kehittämällä ja koordinoimalla kansallista eläinten terveydenhuoltoa. Terveydenhuolto on karjan terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämistä ja edistämistä eläintuotannon kannattavuuden ja eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi, Terveydenhuollolla tarkoitetaan sekä ennaltaehkäiseviä terveydenhoidollisia että sairaudenhoidollisia toimenpiteitä karjan terveydentilan parantamiseksi.
Näillä toimenpiteillä pyritään edellä mainittujen toimialojen yritystoiminnan intressit huomioon ottaen ylläpitämään maan statusta terveen eläinaineksen ja turvallisten eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuottaja- ja viejämaana.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää tautiriskien ennaltaehkäisyn ja torjunnan sekä kansallisen eläinten terveydenhuollon kehittämisen ja koordinoinnin kannalta tarpeellista asiantuntijaelimiä sekä terveydenhuollon tuotantosektorikohtaisia seurantajärjestelmiä. Yhdistyksen ylläpitämissä seuranta-järjestelmissä mukana olevien yritysten tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä.
Yhdistys antaa ja julkaisee jäsenistöään varten yleisiä kotieläintuotantoon sekä eläinaineksen maahantuontiin ja rehuihin liittyvien eläintautiriskien ennaltaehkäisemistä ja torjuntaa varten tarvittavia toimintaohjeita ja normeja. Lisäksi yhdistys seuraa eläintautitilannetta ulkomailla ja kotimaassa sekä kokoaa ja ylläpitää eläimiin ja rehuihin liittyvien tautiriskien minimoimiseksi tarpeellisia tietoja. Yhdistys kehittää ja ylläpitää jäsenistöään varten menettelytapoja ja keinoja, joilla eläintautien ennaltaehkäisyä ja tautitilanteen seurantaa voidaan suorittaa. Yhdistys harjoittaa alan valistus- ja tiedotustoimintaa sekä antaa asiantuntijalausuntoja ja harjoittaa yhteydenpitoa kotimaahan ja ulkomaille kotieläintuotantoon liittyvien tautiriskien ennaltaehkäisyä ja torjuntaa koskevissa asioissa.  Kansallisen eläinten terveydenhuollon kehittämistä ja koordinaatiota varten yhdistys tuottaa asiantuntijaelimiensä kautta toiminnassa tarvittavia yhtenäisiä ohjeistuksia, toimintamalleja ja lomakkeita.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä meijeri-, teurastamo- ja munapakkaamoyritystoimintaa Suomessa harjoittavat suomalaiset oikeuskelpoiset yhteisöt ja luonnolliset henkilöt. Varsinaiset jäsenet hyväksyy hallitus. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä. Kannattajajäsenen ottaminen voi
tapahtua vain hallituksen yksimielisellä päätöksellä.
Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.
Varsinaisen jäsenen vuotuinen jäsenmaksu on määrättävä pitäen perusteena varsinaisen jäsenen meijeri-, teurastamo- ja munapakkaamoyritystoiminnassaan kulloinkin viimeksi päättyneen tilikauden aikana alkutuottajille näiden toimituksista maksamia vastikkeita pois lukien alkutuottajien saamat mahdolliset tuotantotuet siten, että jäsenen jäsenmaksuyksikkönä pidetään jokaista sellaisen vastikemäärän alkavaa 165 000 euroa. Kunkin varsinaisen jäsenen, jolla ei edellisellä tilikaudellaan ole ollut tässä tarkoitettua yritystoimintaa, jäsenmaksuyksikkömäärä on yksi.
Kannattajajäsenten vuosittaisen jäsenmaksun suuruuden vahvistaa vuosikokous.
Yhdistyksen jäsen on velvollinen yritystoiminnassaan noudattamaan kotieläintuotantoon sekä eläinaineksen maahantuontiin ja rehuihin liittyvien eläintautiriskien ennalta ehkäisemiseksi ja torjumiseksi yhdistyksen kokouksen ja hallituksen kulloinkin yhdistyksen jäsenistöä varten antamia ja julkaisemia yleisiä toimintaohjeita ja normeja samoin kuin yhdistyksen ylläpitämän ja valtuuttaman asiantuntijaelimen
kulloinkin antamia tarkempia toimintaohjeita ja normeja. Yhdistyksen jäsen on myös velvollinen sallimaan yhdistyksen ylläpitämän asiantuntijaelimen suorittaa jäsenyritysten toimintaa koskevaa valvontaa
mainittujen ohjeiden ja normien edellyttämässä laajuudessa.
Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka
– on jättänyt toiminnassaan noudattamatta edellä tarkoitettuja toimintaohjeita ja normeja tai ollut sallimatta yhdistyksen ylläpitämän valvontaelimen suorittamaa seurantaa ja valvontaa; taikka
– on muutoin toiminut tavalla, joka on omiaan vaarantamaan eläintautitilannetta maassa tai joka on ollut vastoin sitä, mitä maan statuksen ylläpitäminen terveen eläinaineksen ja turvallisten eläinperäisten elintarvikkeiden tuottaja- ja viejämaana edellyttää; taikka
– toiminut tavalla, joka on vastoin sitä, mitä kuluttajien suojeleminen eläin- ja rehuperäisiltä tautiriskeiltä edellyttää.
Lisäksi yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa, jos jäsen
– on muutoin jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut;
– on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai
– ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Yhdistyksen hallitus voi lisäksi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt vuosittaisen jäsenmaksunsa maksamatta kuuden kuukauden kuluttua sen erääntymisestä.
Jäsenellä on oikeus saattaa erottamisensa kuuden (6) kuukauden kuluessa hallituksen
erottamispäätöksestä tiedon saatuaan yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi jättämällä kirjallinen valitus hallitukselle.
Yhdistyksestä eroavan tai erotettavan jäsenen yhdistyksen jäsenyyteen liittyvät oikeudet ja velvoitteet päättyvät eroilmoitushetkeen lukuun ottamatta vuosittaista jäsenmaksua, joka eroavalla/erotettavalla jäsenellä on velvollisuus maksaa sen kalenterivuoden loppuun, jolloin eroaminen/erottaminen tapahtuu, mikäli yhdistyksestä eroava jäsen ilmoittaa erostaan tai jäsen erotetaan syyskuun loppuun mennessä.  Mikäli eroilmoitus tehdään lokakuun ensimmäisenä päivänä tai sen jälkeen, on omasta tahdostaan eroava jäsen velvollinen maksamaan jäsenmaksua myös seuraavalta vuodelta eroamishetkestä vuoden eteenpäin. Seuraavan vuoden jäsenmaksun osuus lasketaan siten, että lokakuussa eroava on velvoitettu maksamaan 9/12, marraskuussa eroava 10/12 ja joulukuussa eroava 11/12 osaa seuraavan vuoden jäsenmaksusta. Tämä koskee sekä ETT ry:n, että sen ylläpitämien terveydenhuollon seurantajärjestelmien jäsen- ja vuosimaksuja.

4 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6-7 muuta varsinaista sekä yhtä monta varajäsentä. Hallitus on valittava siten, että siinä on meijeri-, teurastamo- ja siipikarjateurastamo-munapakkaamotoimialat mahdollisimman tasapuolisesti edustettuina.
Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.
Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Hallitus valitsee sekä palkkaa yhdistykselle toiminnanjohtajan ja päättää muiden tarvittavien toimihenkilöiden rekrytointitarpeesta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, ovat läsnä. Asiat ratkaistaan hallituksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kumpikin erikseen. Lisäksi hallitus voi erikseen antaa muulle henkilölle henkilökohtaisen oikeuden kirjoittaa yhdistyksen nimi.

6 § Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta.

7 § Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena tai sähköpostilla kullekin jäsenelle jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan osoitteeseen tai jäsenen tätä tarkoitusta varten ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen vuosikokouksen hyväksymässä ainakin yhdessä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yhtä monta ääntä kuin jäsenellä on jäsenmaksuyksiköitä näiden sääntöjen 3 §:n mukaan. Jokaisella jäsenellä on kuitenkin vähintään yksi ääni.
Kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa mutta ei äänioikeutta.
Yhdistyksen päätöksiksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla ja muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus;
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto;
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun
suuruus sekä kannattajajäsenmaksun suuruus;
8. Päätetään yhdistyksen hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen
puheenjohtaja ja muut jäsenet;
9. Valitaan kalenterivuodeksi yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja tälle varatilintarkastaja, mikäli varsinainen
tilintarkastaja ei ole hyväksytty tilintarkastusyhteisö;
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Liitetiedostot