Jäsenyys

Varsinaiset jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä meijeri-, teurastamo- ja munapakkaamoyritystoimintaa Suomessa harjoittavat suomalaiset oikeuskelpoiset yhteisöt ja luonnolliset henkilöt. Varsinaiset jäsenet hyväksyy hallitus.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.
Varsinaisen jäsenen vuotuinen jäsenmaksu määrätään pitäen perusteena varsinaisen jäsenen meijeri-, teurastamo- ja munanpakkaamoyritystoiminnassaan kulloinkin viimeksi päättyneen tilikauden aikana alkutuottajille näiden toimituksista maksamia vastikkeita siten, että jäsenen jäsenmaksuyksikkönä pidetään jokaista sellaisen vastikemäärän alkavaa 165 000 euroa. Kunkin varsinaisen jäsenen, jolla ei edellisellä tilikaudellaan ole ollut tässä tarkoitettua yritystoimintaa, jäsenmaksuyksikkömäärä on yksi.

Yhdistyksen vuosikokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yhtä monta ääntä kuin jäsenellä on jäsenmaksuyksiköitä. Jokaisella jäsenellä on kuitenkin vähintään yksi ääni.

Yhdistyksen jäsen on velvollinen yritystoiminnassaan noudattamaan kotieläintuotantoon sekä eläinaineksen maahantuontiin ja rehuihin liittyvien eläintautiriskien ennalta ehkäisemiseksi ja torjumiseksi yhdistyksen kokouksen ja hallituksen kulloinkin yhdistyksen jäsenistöä varten antamia ja julkaisemia yleisiä toimintaohjeita ja normeja samoin kuin yhdistyksen ylläpitämän ja valtuuttaman asiantuntijaelimen
kulloinkin antamia tarkempia toimintaohjeita ja normeja. Yhdistyksen jäsen on myös velvollinen sallimaan yhdistyksen ylläpitämän asiantuntijaelimen suorittaa jäsenyritysten toimintaa koskevaa valvontaa
mainittujen ohjeiden ja normien edellyttämässä laajuudessa.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka

- on jättänyt toiminnassaan noudattamatta edellä tarkoitettuja toimintaohjeita ja normeja tai ollut sallimatta yhdistyksen ylläpitämän valvontaelimen suorittamaa seurantaa ja valvontaa; taikka
- on muutoin toiminut tavalla, joka on omiaan vaarantamaan eläintautitilannetta maassa tai joka on ollut vastoin sitä, mitä maan statuksen ylläpitäminen terveen eläinaineksen ja turvallisten eläinperäisten elintarvikkeiden tuottaja- ja viejämaana edellyttää; taikka
- toiminut tavalla, joka on vastoin sitä, mitä kuluttajien suojeleminen eläin- ja rehuperäisiltä tautiriskeiltä edellyttää.

Lisäksi yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa, jos jäsen

- on muutoin jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut;
- on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai
- ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Yhdistyksen hallitus voi lisäksi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt vuosittaisen jäsenmaksunsa maksamatta.

Jäsenellä on oikeus saattaa erottamisensa kuuden (6) kuukauden kuluessa hallituksen
erottamispäätöksestä tiedon saatuaan yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi jättämällä kirjallinen valitus hallitukselle.

Yhdistyksestä eroavan tai erotettavan jäsenen yhdistyksen jäsenyyteen liittyvät oikeudet ja velvoitteet päättyvät eroilmoitushetkeen lukuun ottamatta vuosittaista jäsenmaksua, joka eroavalla/erotettavalla jäsenellä on velvollisuus maksaa sen kalenterivuoden loppuun, jolloin eroaminen/erottaminen tapahtuu, mikäli yhdistyksestä eroava/erotettava jäsen ilmoittaa erostaan eroamisvuoden syyskuun loppuun mennessä. Mikäli eroilmoitus tehdään lokakuun ensimmäisenä päivänä tai sen jälkeen, on omasta tahdostaan eroava jäsen velvollinen maksamaan jäsenmaksua myös seuraavalta vuodelta eroamishetkestä vuoden eteenpäin. Seuraavan vuoden jäsenmaksun osuus lasketaan siten, että lokakuussa eroava on velvoitettu maksamaan 9/12, marraskuussa eroava 10/12 ja joulukuussa eroava 11/12 osaa seuraavan vuoden jäsenmaksusta. Tämä koskee sekä ETT ry:n, että sen ylläpitämien terveydenhuollon seurantajärjestelmien jäsen- ja vuosimaksuja.

Kannattajajäsenet

Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä. Kannattajajäsenen ottaminen tapahtuu hallituksen yksimielisellä päätöksellä.

Kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruuden vahvistaa vuosittain yhdistyksen vuosikokous.

Kannattajajäsenmaksut 2018

Kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa mutta ei äänioikeutta.

Liity ETT ry:n kannattajajäseneksi!

Ota yhteyttä ETT:n toimistolle puh. 06 412 6999 tai hannele.nauholz(at)ett.fi

© ETT ry