Sanering

Vilka åtgärder som krävs för salmonellasanering på gårdsnivå beror bl.a. på djurart, typ av produktion, typ av anläggning, antal djur på anläggningen och antal djurflöden m.m. Upphävande av beslutet kräver framgångsrika saneringsåtgärder. Saneringens framgång kommer att verifieras genom provtagningar innan beslutet återkallas.

Åtgärder vid misstanke om eller konstaterande av salmonellasmitta på en anläggning grundar sig på jord- och skogsbruksministeriets förordning om zoonoser 316/2021.

ETT rf erbjuder rådgivning inom sanering av infektionssjukdomar.

Saneringsinstruktioner bifogas nedan som bilagor

Liitetiedostot