Rengöring av fodersilon

Förvara spannmål och industriellt foder i slutna vertikala silor av metall eller glasfiber. Kontrollera regelbundet att silorna är rena, till exempel vid pausen mellan omgångerna eller när fodersatsen bytas. Normalt är det endast damm i silon som avlägsnas med en lätt knackning på silon. Rengör silorna när du märker att mycket damm och/eller foder samlats på ytorna. Var särskilt uppmärksam på insidan av silotäcket och dammcyklonen. Stora temperatursvängningar, kondens och värme kan ge goda tillväxtmöjligheter för oönskade organismer. Vid lossning kan sådana foder-/dammklumpar som innehåller patogener utgöra risker för djurens hälsa om de blandas med djurfoder.

Var försiktig vid kontroll/rengöring av silon och kom ihåg att bära personlig skyddsutrustning.

Rengöringssteg

  • Töm och rengör silon mekaniskt från insidan. Allt foder och löst damm måste avlägsnas. Fodret/damm som lossnat från silons ytor får inte hamna bland djurfodret.
   • Knacka på silons yta från utsidan, till exempel med en gummihammare.
    • Du kan också rengöra de inre ytorna med tryckluft eller dammsugning.
    • Sandblästring lämpar sig även för grundlig rengöring.
   • Ta bort foder och damm som samlats i bottenkonen.
   • Tvätta insidan av silon vid behov. Var uppmärksam på väderförhållandena, det rekommenderas att tvätta på sommaren. Silon måste vara torr innan nästa fodersats fylls på. Tvättsteg:
    • Ta bort den nedre konen på silon.
    • Löddra insidan av silon med rengöringsmedel nedifrån och upp för att förhindra avrinning. Låt inte skummet torka på ytor.
    • Tvätta silon med en högtryckstvätt uppifrån och ned.
   • Låt silon torka innan eventuell desinfektion.
   • Desinficera silon om djuren i besättningen har diagnostiserats med ett foderrelaterat hälsoproblem eller en infektionssjukdom.
    • Desinficera med ett lämpligt desinfektionsmedel, till exempel blandningar av glutaraldehyd och kvaternära ammoniumföreningar. Observera att en del av desinfektionsmedlen är frätande.
    • I speciella situationer kan rökgasdesinfektion eller alkoholbaserade desinfektionsmedlen användas.
   • Rengör till sist konen, påfyllnadsrör och plattan eller golvet under silon.