Matkedjaprojekt 2

Åtgärder som förbättrar djurens välfärd har en mycket viktig betydelse inom primärproduktionen. Det frivilliga djurhälsoarbetet inom livsmedelsbranschen syftar till att alla verksamma inom näringen skall ha nytta av dem. På grund av de förebyggande åtgärderna är produktionsdjurens hälsa på mycket bra nivå och användningen av antimikrobiella läkemedel är låg. Inom nötkreatur-, svin- och fjäderfäsektorerna har man kommit överens om frivilliga åtgärder som överstiger de lagstadgade. Med dessa främjar man djurens välfärd (som påverkas av hälsa, omgivningsfaktorer, utfodring och beteende), kontrollerar smittsamma sjukdomar, minskar behovet av medicinering och tryggar produktsäkerheten. Dessutom samlar man in och dokumenterar uppgifter angående detta till nytta för respektive djursektor. Dessa ovan nämnda frivilliga åtgärder ger ett mervärde för den nationella djurproduktionen. Genom matkedjan-projektet kan man förverkliga en kontinuerlig förbättring och utveckling samt lyfta fram dessa mervärden.

Projektet har en ledningsgrupp, som samtidigt verkar som ett samarbetsforum, var man diskuterar projektets framsteg och för fram näringens och berörda parters synpunkter. Inom projektet finns även sektorspecifika arbetsgrupper bestående av experter inom respektive område.

Projektets verksamhet stöder målsättningarna satta inom Mat 2030 (Ruoka 2030) matpolitiska redogörelse och beaktar målsättningarna för utveckling som redogörs i rapporten ”Finländska livsmedelskedjans framgångsfaktorer” (Suomalaisen elintarvikeketjun menestyksen avaintekijät).

En broschyr om projektet finns här