Stadgar

Stadgar för Djurens hälsa ETT rf 4.5.2015

1 §     Namn och hemort

Föreningens namn är Djurens hälsa ETT rf och dess hemort är Seinäjoki. Föreningen är såväl finsk- som svenskspråkig.

2 §     Ändamål och verksamhet

Föreningens ändamål är att sammanföra företag som i Finland bedriver verksamhet inom mejeri-, slakteri- och äggpackeribranschen för att främja produktionsdjurens hälsa och välmående genom att styra importen av djurmaterial och foder samt genom att utveckla och koordinera den nationella djurhälsovården. Med hälsovård avses upprätthållande och främjande av boskapens hälsa och välbefinnande med syfte att förbättra lönsamheten i animalieproduktionen och djurens välmående.  Med hälsovård avses både förebyggande åtgärder inom hälsovården och sjukvårdsåtgärder med målet att förbättra boskapens hälsotillstånd.
Med dessa åtgärder strävar man att, med beaktande av företagsverksamhetens intressen inom tidigare nämnda branscher, upprätthålla landets status som producent- och exportland av friskt djurmaterial och livsmedel med ursprung från trygga djur.
För att fullfölja sitt ändamål upprätthåller föreningen nödvändiga sakkunnigorgan för sjukdomsriskernas förebyggande och bekämpning samt uppföljningssystem för hälsovården inom de olika produktionssektorerna. De företag som medverkar i de uppföljningssystem, som upprätthålls av föreningen, bör vara föreningens ordinarie medlemmar.
För sin medlemskår ger och publicerar föreningen allmänna förhållningsregler och normer gällande förebyggande och bekämpning av djursjukdomsrisker, som härrör sig från import av djurmaterial och till foder. Dessutom följer föreningen med djursjukdomssituationen utomlands och i hemlandet samt samlar och lagrar nödvändig information för att minimera sjukdomsriskerna som härrör sig från djur och foder.  För sin medlemskår utvecklar och upprätthåller föreningen metoder och medel, med vilka förebyggande och uppföljning av sjukdomssituationen kan utföras. Föreningen utövar upplysnings- och informationsverksamhet inom branschen, ger expertutlåtanden samt håller kontakt till hem- och utlandet i frågor som berör förebyggandet och bekämpningen av sjukdomsriskerna inom husdjursproduktionen. För utvecklandet och koordineringen av djurhälsovården i hemlandet  producerar föreningen genom sina sakkunnigorgan sådana enhetliga anvisningar , funktionsmodeller och blanketter som behövs i verksamheten.

3 §     Medlemmar

Till ordinarie medlemmar i föreningen kan ansluta sig sammanslutningar, som i Finland bedriver verksamhet inom mejeri-, slakteri- och äggpackeribranschen och äger rättsförmåga samt naturliga personer.  Ordinarie medlemmar antas av styrelsen.
Därtill kan föreningen ha understödande medlemmar.  Understödande medlem kan antas endast med enhälligt beslut av styrelsen.
Föreningens årsmöte besluter om storleken av den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift, som uppbärs av ordinarie medlemmar.
Ordinarie medlems årliga medlemsavgift skall fastställas utgående från de likvider, som den ordinarie medlemmen i sin mejeri-, slakteri- och äggpackningsrörelse under den senast avslutade redovisningsperioden betalt ut till primärproducenterna för deras leveranser, dock frånräknat de eventuella produktionsstöd som primärproducenterna har fått, varvid som medlemmens medlemsavgiftsenhet betraktas varje på detta sätt uträknad påbörjad 165 000 euro i utbetalda likvider. För respektive ordinarie medlem, som under den föregående räkenskapsperioden inte har haft här avsedd företagsverksamhet, är antalet medlemsavgiftsenheter en.
Storleken på den årliga medlemsavgiften för understödande medlemmar fastställs av årsmötet.
Föreningens medlem är förpliktad att i sin företagsverksamhet följa de allmänna förhållningsregler och normer beträffande förebyggande och bekämpning av djursjukdomsrisker vid husdjursproduktion givna av föreningens möte och styrelse vid vart tillfälle till föreningens medlemmar beträffande förebyggande och bekämpning av sjukdomsrisker vid husdjursproduktion och import av djurmaterial samt djursjukdomsrisker förknippade med foder, liksom också de noggrannare förhållningsregler och normer, som vid vart tillfälle getts av de sakkunnigorgan föreningen har och befullmäktigat. Föreningens medlem är också skyldig att tillåta föreningens sakkunnigorgan att utföra övervakning av medlemsföretagens verksamhet i den omfattning de nämnda förhållningsreglerna och normerna förutsätter.
Föreningens medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att meddela om detta skriftligt till styrelsen eller dess ordförande eller genom att meddela om utträdet vid föreningens möte.
Föreningens styrelse kan utesluta medlem, som
• i sin verksamhet har underlåtit att iaktta ovan avsedda förhållningsregler och normer eller som inte har tillåtit det övervakningsorgan föreningen upprätthåller att utföra uppföljning eller övervakning; eller
• i övrigt har handlat på ett sätt som är ägnat att äventyra djursjukdomsläget i landet eller som har motsatt sig det som förutsätts för upprätthållande av landets status som producent- och exportland av friskt djurmaterial och trygga livsmedel av animaliskt ursprung; eller
• som har handlat på ett sätt, som strider mot det som förutsätts för att skydda konsumenterna för sjukdomsrisker härstammande från djur eller deras foder.
En föreningsmedlem kan därtill med styrelsens beslut uteslutas, om medlemmen
• i övrigt har underlåtit att fullgöra de förpliktelser, som denne har förbundit sig till genom att ansluta sig i föreningen;
• genom sitt förfarande inom eller utanför föreningen har vållat föreningen avsevärd skada; eller
• inte längre uppfyller de villkor, som ställs i lag eller nämns i föreningens stadgar för medlemskapet.
Föreningens styrelse kan därtill anse att en medlem har utträtt ur föreningen om medlemmen har underlåtit att betala sin årliga medlemsavgift sex månader efter dess förfallodag.
En medlem har rätt att inom sex (6) månader från det han fått vetskap om styrelsens beslut om uteslutandet hänskjuta uteslutandet till föreningsmötets prövning genom att inlämna en skriftlig klagan till styrelsen.
De rättigheter och förpliktelser som hänför sig till en utträdande eller utesluten medlems medlemskap i föreningen upphör från den stund då utträdet sker med undantag av den årliga medlemsavgiften, som den utträdande/uteslutna medlemmen är skyldig att betala till slutet av det kalenderår då utträdet/uteslutningen inträffar, såvida den medlem som utträder/utesluts från föreningen meddelar om utträdet eller utesluts senast vid utgången av september månad det år då utträdet/uteslutningen sker. Om meddelandet om utträdet sker den första oktober eller därefter är medlem som utträder av egen fri vilja skyldig att betala medlemsavgift även för följande år ett år framåt från den stund då utträdet sker. Medlemsavgiftens andel för det följande året uträknas så att den som utträder i oktober är skyldig att betala 9/12, den som utträder i november 10/12 och den som utträder i december 11/12 av följande års medlemsavgift. Detta berör både medlems- och årsavgifter för ETT rf och för de uppföljningssystem inom hälsovården som den upprätthåller.

4 §     Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, till vilken hör en vid årsmötet vald ordförande och 6-7 andra valda ordinarie ledamöter och lika många suppleanter. Styrelsen skall väljas så, att i den är mejeri-, slakteri- och fjäderfäslakteri-äggpackeribranscherna möjligast jämlikt representerade.
Styrelsen bör enligt lag och stadgar samt enligt föreningens beslut omsorgsfullt sköta föreningens angelägenheter. Styrelsen bör ombesörja att föreningens bokföring utförs lagenligt och att dess medelsförvaltning är tillförlitligt ordnad.
Styrelseledamöternas mandatperiod är tiden mellan årsmötena.
Styrelsen utser inom sig en viceordförande.
Styrelsen väljer och avlönar en verksamhetsledare för föreningen och besluter om rekryteringsbehovet av övriga nödvändiga funktionärer.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, då han är förhindrad, på kallelse av viceordföranden, då de anser att orsak därtill föreligger eller då minst två styrelseledamöter därpå yrkar.
Styrelsen är beslutför då minst hälften av dess ledamöter och ordföranden eller viceordföranden är närvarande . Ärendena avgörs i styrelsen med enkel röstmajoritet. Faller rösterna lika avgör ordförandens åsikt, vid val dock lottning.

5 §     Tecknande av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av ordföranden och viceordföranden, vardera skilt för sig. Därtill kan styrelsen separat ge annan person personlig rätt att teckna föreningens namn.

6 §     Räkenskaper

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.
Bokslut med nödiga handlingar och styrelsens verksamhetsberättelse skall överlämnas till revisorn minst en månad före årsmötet. Revisorn skall avge sitt skriftliga utlåtande till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

7 §     Sammankallande av föreningens möten

Föreningens möten sammankallas av styrelsen. Möteskallelsen skall tillställas varje medlem senast sju (7) dagar före mötet antingen genom skriftlig kallelse eller per e-post till adress som medlemmen meddelat föreningen eller genom att publicera kallelsen i minst en riksomfattande tidning, som föreningens årsmöte har godkänt.

8 §     Föreningens möten

Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag före utgången av april månad.
Extraordinarie möte hålls då föreningens möte så besluter eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen i ett särskilt angivet ärende.
Vid föreningens möte har varje ordinarie medlem rösträtt och varje röstberättigad medlem har lika många röster som medlemmen har medlemsavgiftsenheter enligt § 3 i dessa stadgar. Varje medlem har dock minst en röst.
Understödande medlemmar har närvaro- och yttranderätt vid föreningens möten, men inte rösträtt.
Föreningens beslut blir, om inte annat i stadgarna har föreskrivits, den åsikt som understötts av över hälften av de avgivna rösterna. Då rösterna faller lika, avgörs valen genom lottning och i övrigt blir beslutet den åsikt, som mötets ordförande understöder.

9 §     Årsmöte

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:
1. Mötets öppnande;
2. Val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare;
3. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet;
4. Godkännande av arbetsordningen för mötet;
5. Föredragning av bokslut, årsberättelse och revisorns utlåtande;
6. Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet;
7. Fastställande av verksamhetsplan, budget samt anslutnings- och medlemsavgiftens storlek samt storleken på medlemsavgiften för understödande medlemmar;
8. Beslut om antalet ledamöter i föreningens styrelse och val av styrelsens ordförande och övriga ledamöter;
9. Val av en (1) ordinarie revisor och en revisorssuppleant för denne, såvida den ordinarie revisorn inte är ett godkänt revisionssamfund;
10. Behandling av övriga i möteskallelsen angivna ärenden.
Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall tas upp till behandling på föreningens årsmöte, bör om detta skriftligt meddelas på förhand i så god tid, att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

10 §    Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritetet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen. Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen. Om föreningen likvideras används tillgångarna för samma ändamål.

Liitetiedostot