Kvalitetsansvar

Köttet med markeringen Kvalitetsansvar har producerats på gårdar vilka är medlemmar i det certifierade nationella kvalitetssystemet som sörjer för djurens hälsa och produktsäkerhet
Kvalitetsansvar baserar sig på svinens hälsovårds- och uppföljningssystem Sikava som upprätthålls av ETT (Djurens Hälsa) rf. Informationen förmedlas mellan lantgårdarna, industrin och veterinärerna genom Sikava, där även förverkligandet av hälsovårdsprogrammet monitoreras, hälsoklassificeringen av svingårdar utförs samt aktuella ärenden informeras.

Primärproduktionens produktsäkerhet är säkrad på gårdarna vilka omfattas av Kvalitetsansvar

 

Befrämjar märkbart nolltoleransen av salmonella

Monitoreringen av salmonella i enlighet med Sikavas kvalitetssystem och Sikavas program för Kvalitetsansvar-gårdarna är högre än den lagstadgade nivån. Fodret måste dessutom införskaffas från företag vilka är upptagna i ETT rf:s Positivlistan. I enlighet med förteckningens regler vidtar företagen frivilliga åtgärder för att kontrollera salmonellarisken. Finland har ett nationellt salmonellakontrollprogram och inom EU har Finland dispens att kräva salmonellacertifikat på kött som härstammar från utlandet. ETT rf förutsätter provtagning även i samband med import av djur. Salmonella är en av de sjukdomarna som på nationell nivå bekämpas med hjälp av Sikava. De kliniska symptomen monitoreras under varje hälsovårdsvistelse på Sikava-gårdarna. Varje gård som ansluter sig till Sikava utsätts för salmonellaprover. En gård med grisuppfödning ger salmonellaprov vart tredje år eller oftare vid behov. Salmonella får inte förekomma på gårdar, men vid undantagsläge vidtas de riskhanteringsåtgärder för livsmedelssäkerhet som smittan kräver. Dessa åtgärder omfattar bland annat förebyggande av smittspridning, ökad provtagning och att göra gården smittfri. För att förebygga salmonella följes ETT rf:s direktiv på gårdarna.

Ett omfattande förebyggande program mot djursjukdomar

Sikava förutsätter frihet från sjukdomar vilka är allmänna i övriga länder och som inte heller bekämpas hos oss av de nationella myndigheterna. På Sikava-gårdarna bekämpas djursjukdomar i förebyggande syfte och djurens sjukdomar monitoreras och undersöks i enlighet med direktiv från Sikava. I undantagsfall vidtar man de åtgärder sjukdomen kräver, såsom att hindra spridandet av sjukdomen och sanering. På hälsovårdsbesöksblanketten har antecknats sådana sjukdomar vilka smittar bland svin och de monitoreras under hälsovårdsvistelserna på en skala av förekommer ej, misstänks och konstaterats. Sjukdomarna klassificeras i enlighet med hur allvarligt fallet är och hur lätt sjukdomen sprids. Slakteriet kan med hjälp av informationen från Sikava styra djurtransporterna så att sjukdomarna inte sprids. Med hjälp av dessa åtgärder har man t.ex. utrotat grishosta (mykoplasma i svin) i Finland.

Minimering av medicinering samt medicinkontroll

Mediciner används på Kvalitetskontroll-gårdarna i enlighet med Sikavas hälsovårdsplan. Medicinbruket förs in i systemet så att t.ex. slakterierna kan följa med medicinbruket på de gårdar köttet härstammar från. Antibiotika används endast efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat. Sikava har förbjudit användningen av vissa grupper av antibiotika på Kvalitetsansvar-gårdar. Dessa inkluderar fluorokinoloner och 3: e och 4: e generationens cefalosporiner, som är reserverade för behandling av allvarliga bakteriesjukdomar hos människor.

Tilläggsinformation från gårdarna främjar spårbarhet

Kvalitetsansvar ger även tilläggsinformation visavi spårbarhet. I huvudsak är gårdarna Sikava-avtalsgårdar. Systemet följer med gårdens klassificering aktivt i realtid och reagerar på avvikelser. Om svinfarmen t.ex. inte uppfyller de nationella kraven, sjunker gårdens klassificering till grundnivån från Sikavas nationella nivå. Köttföretagen vet från vilka gårdar det levererats djur till vilket parti. Man kan vidta åtgärder vid eventuella avvikelser på gården och en eventuell tillbakadragning kan avgränsas till de produktpartier/slutprodukter vilka innehåller köttråvara från gården med avvikelse.

Djurens hälsa bland världens bästa

Systemet omfattar ca 5 000 hälsovårdsbesök per år

Grunden för verksamheten i Kvalitetsansvar är det frivilliga hälsovårdsprogrammet för svin och svingårdarnas hälsoklassificering Sikava, som är ett webbaserat kontrollsystem av hälsovården och fungerar under ETT rf. Med hjälp av Sikava monitoreras hur hälsovårdsprogrammet utfaller på Kvalitetsansvar-gårdar, hur hälsoklassificering utförs på svingårdar och informeras om aktuella angelägenheter. Svingården blir medlem i Sikava genom att ingå ett hälsovårdsavtal med veterinären. Veterinären utför de erforderliga hälsovårdsbesöken vilka registreras i Sikava. År 2020 utfördes ca. 5000 hälsovårdsbesök till gårdar tillhörande Sikava. Dessutom förbinder sig producenten att följa ETT rf:s direktiv angående bl.a. djurimport och införskaffandet av foder.

Minst tre hälsovårdsbesök per år på Sikava-gårdar

Hälsovårdsveterinären uträttar hälsovårsdsbesök till grisproduktionsgårdar minst fyra gånger om året och svinköttsgårdar minst en gång per uppfostringsparti.  Systemet innefattar en hälsovårdsplan som uppdateras årligen. Planen omfattar sjukdomsskydd, plan på medicinbruk, vaccineringsplan samt anvisningar för nödvändiga provtagningar. Dessutom kontrolleras de mest centrala punkterna gällande hälsa, välmående och produktion.

Hälsovårdsbesöket innehåller en omfattande lista över observationer 

Hälsovårdsveterinären observerar under sitt besök omständigheterna, hälsan och välmåendet av Kvalitetsansvar-gårdens djur samt gårdens verksamhetsmetoder. Hälsovårdsveterinären  matar in observationerna i systemet. ETT rf, köttfabrikerna och veterinärerna får på så sätt informationen om eventuella avvikelser på gården och kan vid behov ingripa.

Ett nationellt kvalitetssystem

Kvalitetsansvar-systemet baserar sig på det av ETT rf upprätthållna Sikava hälsovårdssystem som har den 12 juli 2013 av Livsmedelssäkerhetsverket Evira beviljats status som det nationella kvalitetssystemet. Köttets produktionssätt kan uppnå statusen då det överstiger märkbart den lagstadgade nivån visavi djurens välmående, djurens hälsa eller folkhälsa. Kvalitetsansvar har konstaterats överstiga de lagstadgade kraven visavi djurens hälsa och produktsäkerheten av köttråvaran.

Med hjälp av Sikava har gården, industrin och veterinärerna tillgång till samma information. Detta innebär kontrollerad verksamhet både på basen av den av aktören på förhand gjorda planen och kontroller utförda av en utomstående, opartisk aktör. Sikava uppfyller EU-förordningens 2022/126 kriterier för ett nationellt kvalitetssystem.

Ett certifierat kvalitetssystem

Sikava är ett certifierat kvalitetssystem i enlighet med ISO9001. Certifieringen har styrkts och verifierats av Kiwa Inspecta. Med certifieringen styrks och verifieras de speciallöften under djurens livstid om djurens hälsa och köttråvarans produktsäkerhet vilka överträffar de lagstadgade kraven. Sikava är grunden för Kvalitetsansvaret som baserar sig på regelbundna veterinärbesök ca 4 gånger om året i enlighet med programmet under Sikava.

Liitetiedostot