Kvalitetsansvar

Köttet med markeringen Kvalitetsansvar har producerats på gårdar vilka är medlemmar i det certifierade nationella kvalitetssystemet som sörjer för djurens hälsa och produktsäkerhet
Kvalitetsansvar baserar sig på svinens hälsovårds- och uppföljningssystem Sikava som upprätthålls av ETT (Djurens Hälsa) rf. Informationen förmedlas mellan lantgårdarna, industrin och veterinärerna genom Sikava, där även förverkligandet av hälsovårdsprogrammet monitoreras, hälsoklassificeringen av svingårdar utförs samt aktuella ärenden informeras.

Primärproduktionens produktsäkerhet är säkrad på gårdarna vilka omfattas av Kvalitetsansvar

 

Befrämjar märkbart nolltoleransen av salmonella

Monitoreringen av salmonella i enlighet med Sikavas kvalitetssystem och Sikavas program för Kvalitetsansvar-gårdarna är högre än den lagstadgade nivån. Fodret måste dessutom införskaffas från företag vilka är upptagna i ETT rf:s Positivlistan. I enlighet med förteckningens regler vidtar företagen frivilliga åtgärder för att kontrollera salmonellarisken. Finland har ett nationellt salmonellakontrollprogram och inom EU har Finland dispens att kräva salmonellacertifikat på kött som härstammar från utlandet. ETT rf förutsätter provtagning även i samband med import av djur. Salmonella är en av de sjukdomarna som på nationell nivå bekämpas med hjälp av Sikava. De kliniska symptomen monitoreras under varje hälsovårdsvistelse på Sikava-gårdarna. Vi kan garantera att grisarna är fria från samtliga salmonella serotyper.Varje gård som ansluter sig till Sikava utsätts för salmonellaprover. En gård med grisuppfödning ger salmonellaprov vart tredje år eller oftare vid behov. För att förebygga salmonella följes ETT rf:s direktiv på gårdarna.

Ett omfattande förebyggande program mot djursjukdomar

Sikava förutsätter frihet från sjukdomar vilka är allmänna i övriga länder och som inte heller bekämpas hos oss av de nationella myndigheterna. På Sikava-gårdarna bekämpas djursjukdomar i förebyggande syfte och djurens sjukdomar monitoreras och undersöks i enlighet med direktiv från Sikava. I undantagsfall vidtar man de åtgärder sjukdomen kräver, såsom att hindra spridandet av sjukdomen och sanering. På hälsovårdsbesöksblanketten har antecknats sådana sjukdomar vilka smittar bland svin och de monitoreras under hälsovårdsvistelserna på en skala av förekommer ej, misstänks och konstaterats. Sjukdomarna klassificeras i enlighet med hur allvarligt fallet är och hur lätt sjukdomen sprids. Slakteriet kan med hjälp av informationen från Sikava styra djurtransporterna så att sjukdomarna inte sprids. Med hjälp av dessa åtgärder har man t.ex. utrotat grishosta (mykoplasma i svin) i Finland.

Minimering av medicinering samt medicinkontroll

Mediciner används på Kvalitetskontroll-gårdarna i enlighet med Sikavas hälsovårdsplan. Medicinbruket förs in i systemet så att t.ex. slakterierna kan följa med medicinbruket på de gårdar köttet härstammar från. Antibiotika används endast efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat. Sikava har förbjudit användningen av vissa grupper av antibiotika på Kvalitetsansvar-gårdar. Dessa inkluderar fluorokinoloner och 3: e och 4: e generationens cefalosporiner, som är reserverade för behandling av allvarliga bakteriesjukdomar hos människor.

Tilläggsinformation från gårdarna främjar spårbarhet

Kvalitetsansvar ger även tilläggsinformation visavi spårbarhet. I huvudsak är gårdarna Sikava-avtalsgårdar. Systemet följer med gårdens klassificering aktivt i realtid och reagerar på avvikelser. Om svinfarmen t.ex. inte uppfyller de nationella kraven, sjunker gårdens klassificering till grundnivån från Sikavas nationella nivå. Köttföretagen vet från vilka gårdar det levererats djur till vilket parti. Man kan vidta åtgärder vid eventuella avvikelser på gården och en eventuell tillbakadragning kan avgränsas till de produktpartier/slutprodukter vilka innehåller köttråvara från gården med avvikelse.

Djurens hälsa bland världens bästa

Systemet omfattar ca 5 000 hälsovårdsbesök per år

Grunden för verksamheten i Kvalitetsansvar är det frivilliga hälsovårdsprogrammet för svin och svingårdarnas hälsoklassificering Sikava, som är ett webbaserat kontrollsystem av hälsovården och fungerar under ETT rf. Med hjälp av Sikava monitoreras hur hälsovårdsprogrammet utfaller på Kvalitetsansvar-gårdar, hur hälsoklassificering utförs på svingårdar och informeras om aktuella angelägenheter. Svingården blir medlem i Sikava genom att ingå ett hälsovårdsavtal med veterinären. Veterinären utför de erforderliga hälsovårdsbesöken vilka registreras i Sikava. År 2020 utfördes ca. 5000 hälsovårdsbesök till gårdar tillhörande Sikava. Dessutom förbinder sig producenten att följa ETT rf:s direktiv angående bl.a. djurimport och införskaffandet av foder.

Minst tre hälsovårdsbesök per år på Sikava-gårdar

Hälsovårdsveterinären uträttar hälsovårsdsbesök till grisproduktionsgårdar minst fyra gånger om året och svinköttsgårdar minst en gång per uppfostringsparti.  Systemet innefattar en hälsovårdsplan som uppdateras årligen. Planen omfattar sjukdomsskydd, plan på medicinbruk, vaccineringsplan samt anvisningar för nödvändiga provtagningar. Dessutom kontrolleras de mest centrala punkterna gällande hälsa, välmående och produktion.The health care veterinarian makes at least four annual visits to pig breeding farms and one visit at (meat producing) farms per breeding batch. The system includes a health care plan that is updated yearly. This plan covers disease protection, medicine usage, vaccinations and instructions on taking required tests. It also monitors the most central issues regarding health – well-being and production.

Thee Health Care Visit Includes An Extensive List of Observations

During the visit, the health care veterinarian observes the circumstances and routines at the Quality Assurance farms and the health and well-being of the animals. The health care veterinarian enters the notes into the system. ETT ra, the meat factories and the veterinarians thus have the information on occasional anomalies at farms and can then take the necessary measures.

A National Quality System

The Quality Assurance program is based on the Sikava health care system by ETT ra. Sikava has been given the status of a National quality system on July 12, 2013 by the Finnish Food Safety Authority Evira. Meat production can reach that status when animal well-being, animal health, or national health criteria are much higher than legislation requires. The Quality Assurance reaches higher criteria than the required for animal health and meat product security.

The Sikava system allows the farm, industry, and veterinarians to access the same information. This implies controlled functions based on the preliminary plan by both the actor and controls by an outsider – a neutral actor. Sikava complies with the criteria on a national quality system, EU directive 1974/2006.

A Certified Quality System

Sikava is a certified quality system in accordance with ISO9001. The certification is authorised and verified by Kiwa Inspecta. Certification authorises and verifies the special promises with higher criteria than legislation requires as for animal life regarding animal health and meat product safety. Sikava is the basis for the Quality Assurance that requires regular veterinarian visits about 3-4 times annually conform with the program in Sikava.