Pelisäännöt tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sperman tuonnin yhteydessä

 

 1. Tuoja ottaa hyvissä ajoin ennen eläinten ostoa yhteyttä Eläinten terveys ETT ry:een , jolloin hän saa tietoa kyseisen tuontimaan tautitilanteesta ja tuontiin liittyvistä riskeistä. Tuoja käynnistää selvitykset lähtötilan/tilojen tautitilanteesta ja riskienhallinnasta ETT:n antaman listauksen mukaan. Tuoja lähettää tuontiohjeiden laatimista varten tarvittavat selvitykset ETT:lle
   
 2. Saamiensa selvitysten perusteella ETT laatii tapauskohtaisesti elinkeinon tuontiohjeet, joilla pyritään hallitsemaan tautiriskejä: 
  - lähtötilaa koskevat vaatimukset 
  - vaadittavat todistukset, tutkimukset ja muut toimenpiteet sekä lähtö- että kotimaassa 
  - karanteenia koskevat vaatimukset koskien lähtömaata ja kotimaata 
  - muut erityisvaatimukset riippuen lähtömaasta ja -tilasta sekä
    ostajan
   vaatimustasosta.
   
 3. Naudantuojatilan on kuuluttava Nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä Nasevaan, lisätietoa www.naseva.fi. Sikoja tuovan tilan on kuuluttava Sikaloiden terveysluokitusrekisteri Sikavan kansalliselle tasolle, lisätietoa www.sikava.fi
   
 4.  Tuojan on rekisteröidyttävä tuojaksi Eviran eläinten terveys- ja hyvinvointiyksikköön kirjallisella ilmoituksella viimeistään 10 arkipäivää ennen eläinten tuloa Suomeen. Suositeltavaa on tehdä rekisteröinti hyvissä ajoin ennen tuontia, esimerkiksi silloin, kun eläimiä tai tuotteita lähdetään valitsemaan. Rekisteröitymisen yhteydessä Evira ohjeistaa tuojaa eläinten terveyteen ja vaadittaviin terveystodistuksiin liittyvistä asioista ja muista tuonnissa huomioon otettavista asioista (kuljetus, tuontieläinten rekisteröinti jne.). Lisätietoa rekisteröitymisestä ja viranomaisten tuontiohjeista.
   
 5. Tuojan on huolehdittava, että viranomaisten vaatima EU:n sisämarkkinakauppaan liittyvä virallinen terveystodistus on laadittu TRACES-järjestelmässä, ja että tuloste siitä seuraa eläintä tai eläinainesta asianmukaisesti täytettynä myös paperiversiona. Nautaeläimiä on myös seurattava lähettäjämaan viranomaisen myöntämät alkuperäiset nautaeläinpassit, jotka tuoja on velvollinen toimittamaan tuonnin jälkeen Eviralle, joka toimittaa tuojalle niistä kopiot ja palauttaa alkuperäiset eläinten lähtömaan viranomaisille.
   
 6. Tuoja huolehtii, että lähtömaan tutkimustulokset ja muut tarvittavat todistukset toimitetaan ETT:lle  ennen maahantuontia. ETT:llä tarkastetaan paperit ennen kuin eläimille annetaan lähtölupa!
   
 7. Tuoja vie eläimet Suomessa suoraan karanteeniin, jossa karanteenia valvova eläinlääkäri tekee vastaanottotarkastuksen viimeistään toisena arkipäivänä tuonnin jälkeen. Karanteeniaikana tuontieläimet tutkitaan ETT:n tuontiohjeen mukaisesti sekä viranomaisten mahdollisesti antamien ohjeiden mukaisesti. Tuoja vastaa siitä, että tuontikaranteenissa on käytettävissä asianmukaiset tilat ja välineet näytteenottoa varten (eläinten käsittely- ja kiinnipitomahdollisuus). 
   
 8. Tuontieläimet on lakisääteisesti rekisteröitävä 7 vrk kuluessa tuonnista. Nautaeläimet säilyttävät alkuperäiset ulkomaiset korvamerkkinsä. Jos tuontieläimen alkuperäinen korvamerkki putoaa tai muuttuu lukukelvottomaksi, tilataan eläimelle alkuperäisellä EU-tunnuksella varustettu korvausmerkki (tarkemmat ohjeet: ”Nautaeläinten merkitsemis- ja rekisteröimisopas”).
   
 9. Karanteenia valvova eläinlääkäri tekee ETT:lle ilmoituksen, kun karanteeniaika on kulunut umpeen ja vaaditut tutkimukset ja toimenpiteet on suoritettu. Kotimaan tutkimustulokset lähetetään ETT:lle tuonnin hyväksyntää varten.
   
 10. ETT:n ohjeiden mukaisesti tuoduista eläimistä, spermasta ja alkioista tuoja saa halutessaan todistuksen, jota voi hyödyntää esim. vakuutuksissa ja eläinkaupoissa. Naudan tuonneissa todistus on saatavissa myös Nasevan kautta.  


ETT:n jäsenteurastamot, -meijerit ja -munapakkaamot eivät vastaanota ETT:n ohjeiden vastaisesti tuotuja eläimiä tai niiden tuotteita.

 

Kaikki tuonnit käsitellään ja ohjeistetaan ETT ry:ssä tapauskohtaisesti.

© ETT ry