Sikavan terveydenhuoltokäyntien sisäisten auditointien tulokset 2019

Sikavan sisäisten auditointien tarkoituksena on tarkastella eläinlääkäreiden terveydenhuoltokäyntien toteuttamista ja sitä, toteutuuko käynti ETT:n ohjeiden mukaisesti. Auditointikäynneiltä saadaan myös tietoa mahdollisista koulutustarpeista ja siitä, miten toimintaa voitaisiin kehittää.

Arviointi

Vuonna 2019 auditoitiin kahdeksan terveydenhuoltokäyntiä. Käynnit arvioitiin asteikolla 0-5, jossa 5 on erinomainen ja 0 vaatimusten vastainen eli poikkeama. Arvosana 3 on riittävä, ETT:n ohjeistuksen mukainen perustaso.
Sikavan määrittelemä tavoitearvosana nostettiin edellisvuodesta tasolta 3 tasolle 4 (hyvä). Kukin terveydenhuoltokäynnin osa-alue pisteytetään erikseen, ja käynneille lasketaan kokonaisarvosana kaikkien osioiden keskiarvosta.

Tulokset edellisvuotta paremmat

Kaikkien auditoitujen eläinlääkäreiden saamat kokonaisarvosanat olivat 3 tai sen yli. Eläinlääkäreiden saamien kokonaisarvosanojen keskiarvo oli 3,6. Tulokset jäivät alle tavoitetason, mutta verrattuna vuoden 2018 keskiarvoon (2,94), tulokset olivat selkeästi paremmat. Poikkeamia tai lieviä poikkeamia ei todettu lainkaan, eikä siis uusinta-auditointienkaan tarvetta aikaisempien vuosien tapaan ollut.
Erillisistä osa-alueista tavoitetasolle ylsi lihantarkastusraportin arviointi, ja myös makuualustan runsaan kuivituksen arviointi oli lähellä tavoitetasoa. Alhaisimmat, mutta kuitenkin riittävät arvosanat tulivat eläinmäärien, kuolleisuuden ja pesäntekomateriaalin arviointien osa-alueista.

Lisää koulutusta

Auditointien perusteella käynnit toteutuvat pääsääntöisesti ETT:n ohjeiden mukaisesti ja suurin osa eläinlääkäreistä haluaa tehdä terveydenhuoltokäynnit hyvin ja vastuullisesti. Auditointien perusteella myös tuottajat olivat tyytyväisiä käynteihin.
Auditointikäynneillä tuli esiin, että eläinlääkärit kaipaavat enemmän koulutusta uusista terveydenhuollon osa-alueista ja niiden käytännön toteutuksesta sikalassa. Myös laadukkaan terveydenhuoltokäynnin ohjeistus ja terveydenhuoltoeläinlääkäreiden verkostoituminen nousivat esiin kehittämisehdotuksina.