Laatuvastuu

Laatuvastuu-merkitty liha on tuotettu tiloilla, jotka kuuluvat eläinten terveydestä ja tuoteturvallisuudesta huolehtivaan sertifioituun, kansalliseen laatujärjestelmään.

Laatuvastuu pohjautuu Eläinten Terveys ETT ry:n ylläpitämään sikojen terveydenhuolto- ja seurantajärjestelmään Sikavaan, jonka avulla tieto kulkee tilan, teollisuuden ja eläinlääkärien välillä. Sikavan kautta seurataan terveydenhuolto-ohjelman toteutumista, tehdään sikatilojen terveysluokitusta ja viestitään ajankohtaisista asioista.

Varmistettu alkutuotannon tuoteturvallisuus Laatuvastuu-tiloilla

Edistää merkittävästi salmonellan nollatoleranssia

Suomessa on kansallinen salmonellavalvontaohjelma ja EU:ssa Suomi on saanut erivapauden vaatia salmonellatodistus ulkomailta tulevasta lihasta. ETT ry edellyttää näytteiden ottoa myös eläinten ja rehujen tuonnin yhteydessä. Salmonella on yksi Sikavassa vastustettavista taudeista. Sikavan laatujärjestelmän mukainen salmonellaseuranta Laatuvastuu-tiloilla ylittää lakisääteisen tason Sikavan oman ohjelman mukaisesti. Jokaiselta tilalta otetaan salmonellanäytteet Sikavaan liityttäessä ja tiloilla seurataan tilannetta joka 3. vuosi tai useammin mikäli siihen katsotaan olevan tarvetta.  Tiloilla ei saa esiintyä salmonellaa, mutta poikkeamatilanteissa ryhdytään tartunnan vaatimiin elintarviketurvallisuusriskin hallintatoimenpiteisiin. Näitä toimenpiteitä ovat tartunnan leviämisen ehkäisy, tihennetty näytteenotto ja tilan tartunnasta vapaaksi saattaminen.

Salmonellatartunnoilta suojautumiseksi tilalla noudatetaan ETT ry:n ohjeita pitopaikan omassa rehujen tuonnissa (sisämarkkinakauppa ja kolmasmaatuonti). Positiivilista on elinkeinon vapaaehtoinen tapa hallita rehuvälitteistä salmonellariskiä. Tuottaja saa tietoa ETT:n positiivilistan avulla rehualan toimijoista, jotka noudattavat toiminnassaan lakisääteisen tason ylittäviä toimia salmonellan ja PED:n osalta.

Kattava eläintautien vastustamisohjelma

Sikava edellyttää vapautta taudeista, jotka ovat muissa maissa yleisiä eikä niitä viranomaisten toimesta meillä vastusteta. Sikava-tiloilla eläintaudeilta suojaudutaan ennaltaehkäisevästi ja niitä seurataan sairauksien oireiden ja tutkimuksien avulla Sikavan ohjeiden mukaisesti. Poikkeamatilanteissa ryhdytään taudin vaatimiin toimenpiteisiin kuten leviämisen estämiseen ja saneeraamiseen. Terveydenhuoltokäyntilomakkeelle on listattu sikojen tarttuvia tauteja, joiden esiintyvyyttä terveydenhuoltokäynnillä seurataan asteikolla ei esiinny, epäily tai todettu. Taudit luokitellaan vakavuusasteen ja leviämisherkkyyden mukaan. Teurastamo voi Sikavasta saatavan tiedon avulla ohjata eläinkuljetuksia siten, etteivät taudit leviä. Näillä toimilla on esimerkiksi porsasyskä (sikojen mykoplasma) saatu hävitettyä Suomesta.

Lääkekäyttötarpeen minimointi ja kontrolli

Lääkkeitä käytetään Laatuvastuu-tiloilla Sikavan terveydenhuoltosuunnitelman mukaisesti. Lääkkeiden käyttö merkitään järjestelmään, jolloin mm. teurastamot voivat seurata lääkkeiden käyttöä sopimustiloillaan. Lääkkeitä käytetään vain eläinlääkärin toteamien sairauksien hoitoon ja sairastuneille yksilöille. Antibiootteja käytetään vain eläinlääkärin määräyksestä ja vain kun se on eläinlääketieteellisesti tarpeellista. Sikava on kieltänyt tiettyjen, ihmisten vaikeiden bakteeritautien hoitoon varattavien, antibioottiryhmien käytön Laatuvastuu-tiloilla. Näitä ovat fluorokinolonit ja 3. ja 4. polven kefalosporiinit.

Lisäinformaatiota tiloilta jäljitettävyyteen

Laatuvastuu antaa myös lisäinformaatiota jäljitettävyyteen. Tilat ovat aina Sikava-sopimustiloja. Järjestelmässä seurataan tilan luokitusta aktiivisesti ja reaaliaikaisesti. Poikkeamiin reagoidaan. Esimerkiksi, jos sikatila ei täytä kansallisen tason ehtoja, laskee pitopaikan luokka perustasolle pois Sikavan kansallisesta tasosta. Lihatalot tietävät, mihin lihaeriin on kultakin tilalta toimitettu eläimiä. Mahdollisen poikkeamaan tilalla voidaan puuttua ja niihin tuote-eriin/lopputuotteisiin voidaan kohdistaa takaisinveto, joihin on liharaaka-aineena käytetty poikkeamatilan liharaaka-ainetta.

Eläinten terveys maailman kärkeä

Järjestelmässä lähes 5000 terveydenhuoltokäyntiä vuodessa.

Laatuvastuun toiminnan perusta on vapaaehtoisessa sikojen terveydenhuolto-ohjelmassa ja sikatilojen terveysluokituksessa nimeltä Sikava, joka on internetpohjainen terveydenhuollon seurantajärjestelmä ja toimii Eläinten Terveys ETT ry:n alaisuudessa. Sikavan avulla seurataan terveydenhuolto-ohjelman toteutumista Laatuvastuu-tiloilla, tehdään sikatilojen terveysluokitusta ja viestitään ajankohtaisista asioista. Sikatila liittyy Sikavaan solmimalla terveydenhuoltosopimuksen eläinlääkärin kanssa. Eläinlääkäri tekee tarvittavat terveydenhuoltokäynnit, jotka dokumentoidaan Sikavaan. Vuonna 2022 tehtiin yli 4000 terveydenhuoltokäyntiä Sikavaan kuuluviin sikaloihin. Lisäksi tuottaja on sitoutunut noudattamaan ETT ry:n ohjeita mm. eläinten tuonnissa ja rehujen ostossa.

Laatuvastuu-tiloilla vähintään kolme terveydenhuoltokäyntiä vuosittain

Terveydenhuoltoeläinlääkäri käy porsastuotantotilalla vähintään 4 kertaa vuodessa ja lihasikalassa vähintään kerran kasvatuserässä terveydenhuoltokäynnillä. Suurimmilla sikatiloilla eläinlääkäri käy jopa kahden viikon välein. Järjestelmään kuuluu terveydenhuoltosuunnitelma, joka päivitetään kerran vuodessa. Suunnitelma sisältää tilan tautisuojauksen, lääkkeiden käytön suunnitelman, rokotusohjelman ja ohjeistuksen tarvittavista näytteidenotoista. Lisäksi käydään läpi keskeisimmät kehityskohteet terveyden, hyvinvoinnin ja tuotannon osalta.

Terveydenhuoltokäynneillä laaja tarkastuslista

Terveydenhuoltoeläinlääkäri havainnoi käynnillään tilan eläinten olosuhteita, terveyttä, hyvinvointia sekä tilan toimintatapoja. Terveydenhuoltoeläinlääkäri kirjaa havainnot järjestelmään. ETT, lihatalot ja eläinlääkärit tietävät siten mahdolliset poikkeamat tiloilla ja osaavat tarvittaessa puuttua niihin.

Kansallinen laatujärjestelmä

Laatuvastuu pohjautuu Eläinten Terveys ETT ry:n ylläpitämään sikojen terveydenhuoltojärjestelmään Sikavaan, joka on saanut 12.7.2013 Elintarviketurvallisuusviraston Eviran (nykyinen Ruokavirasto) myöntämän kansallisen laatujärjestelmän statuksen. Lihan tuotantotapa voi saada kyseisen statuksen, kun se ylittää merkittävästi lakisääteisyyden mm. eläinten hyvinvoinnin, eläinten terveyden tai kansanterveyden osalta. Laatuvastuun on todettu ylittävän lakisääteiset vaatimukset eläinten terveyden sekä liharaaka-aineen tuoteturvallisuuden osalta.

Sikavan avulla tieto kulkee tilan, teollisuuden ja eläinlääkäreiden välillä. Tämä tarkoittaa toiminnan kontrollointia sekä toimijan itsensä taholta ennalta tehdyn suunnitelman mukaan että ulkopuolisen puolueettoman tahon tarkastuksilla. Kansallisena laatujärjestelmänä Sikava täyttää EU-asetuksen 2022/126 artiklan 47 kriteerit.

Sertifioitu laatujärjestelmä

Sikava on sertifioitu laatujärjestelmä ISO9001:n mukaisesti. Sertifioinnin on todentanut ja varmentanut Kiwa Inspecta. Sertifioinnilla todennetaan ja varmistetaan tuotantotavan lain ylittävät erityislupaukset eläinten elossaoloaikana eläinten terveyden ja liharaaka-aineen tuoteturvallisuuden osalta. Sikavaan perustuva Laatuvastuu pohjautuu säännöllisiin, vähintään 4 kertaa vuodessa suoritettaviin eläinlääkärin terveydenhuoltokäynteihin Sikavan ohjelman mukaisesti.