Salmonellavahingon kattava tuotevastuuvakuutus ETT:n positiivilistan ehdoksi

Eläinten terveys ETT ry on ylläpitänyt vuodesta 1995 positiivilistaa rehualan toimijoista, jotka vapaaehtoisesti osoittavat lakisääteisen tason ylittävät riskienhallintatoimensa sellaisten taudinaiheuttajien osalta, jotka voivat aiheuttaa haittaa eläinten terveydelle tai eläinperäisten elintarvikkeiden turvallisuudelle. Listalle pääsyn edellytyksenä on mm. tuontieräkohtainen salmonellakontrolli maahantuoduista tuotantoeläinten (sis. turkiseläimet) rehuista ja rehuaineista.

Sääntöpäivitys 2023

Positiivilistan säännöt oli päivitetty sisällöltään viimeksi vuonna 2014. ETT:n hallituksen toiveena on ollut nostaa uudelleen keskusteluun rehualan toimijan mahdollisesti aiheuttaman salmonellavahingon kattavan tuotevastuuvakuutuksen sisällyttäminen positiivilistan ehtoihin. Tällä on haluttu mm. turvata kotieläintuottajien mahdollisuus saada rehulaissa säädetyn ankaran vastuun mukaiset korvaukset mahdollisessa rehun aiheuttamassa salmonellavahinkotapauksessa.
Viime vuonna kutsuttiin koolle työryhmä, johon kuului edustajia positiivilistalla olevista yrityksistä, Rehuteollisuusyhdistyksestä sekä ETT:n hallituksesta ja toimihenkilöistä. Työryhmä teki ehdotuksen positiivilistan sääntöjen uudistamiseksi. ETT:n hallitus hyväksyi sääntömuutokset työryhmän esittämässä muodossa kokouksessaan 26.1.2023.

Tuotevastuuvakuutus on positiivilistan uusi ehto

Sääntöjä täsmennettiin sen osalta, mikä positiivilista on, mitä toimintoja se koskee tai ei koske ja miten listalle hakeudutaan tai sieltä poistutaan sekä määritettiin hyväksyntämenettely. Lisäksi sääntöihin kirjattiin toimintatavat sääntörikkomustapauksissa. ETT:n on mahdollista auditoida listalla olevia yrityksiä jatkossa myös etäyhteyksin. Tuontieräkohtainen salmonellatutkimus koskee nyt myös kuitufraktioita (esim. heinä-jauhot, juurikasleikkeet).

Uutena positiivilistan ehtoihin kirjattiin vaatimus salmonellan aiheuttaman vahingon kattavasta tuotevastuuvakuutuksesta, jonka kattavuus on mitoitettu asiakaskunnan rakenteen ja mahdollisten vahinkojen suuruuden mukaan.
Positiivilistalla olevia yrityksiä on informoitu sääntömuutoksesta. Jotta rehualan toimijoilla on mahdollisuus hoitaa vakuutusasiansa kuntoon, yrityksille on annettu aikaa sitoutua uusittuihin sääntöihin toukokuun 2023 loppuun saakka.

Positiivilistan säännöt 26.1.2023