Nasevaan kehitetään uutta nautojen hyvinvoinnin mittausmenetelmää

  • Artikkelin kategoria:Nauta / Yleinen

Tavoitteena entistä tarkempaa ja luotettavampaa suomalaisten eläinten hyvinvointitietoa

Naseva on ISO9001-sertifioitu, kansallinen nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä, jonka tavoitteena on edistää nautojen terveyttä ja hyvinvointia, vastuullista eläinlääkkeiden käyttöä sekä elintarviketurvallisuutta. Se toimii myös tiedonkeruun ja raportoinnin välineenä, ja edistää näin tuotannon vastuullisuutta monipuolisesti. Eläinten terveys ETT ry:n hallinnoiman suomalaisen järjestelmän piirissä on 96 prosenttia kaikista Suomen maidontuotantotiloista ja 94 prosenttia lihanautatiloista. Nautojen uuden hyvinvoinnin mittausmenetelmän kehitys on aloitettu Naseva nautojen hyvinvointitieto -tutkimus ja kehityshankkeessa. Sen tavoitteena on entistä läpinäkyvämpi ja luotettavampi eläinten hyvinvointia mittaava menetelmä, joka tarkentaa nykyisiä järjestelmiä merkittävästi.

Tammikuussa 2023 käynnistyneessä Naseva nautojen hyvinvointitieto -tutkimus ja kehityshankkeessa kehitetään uutta hyvinvointimittaristoa. Sen tavoitteena on mahdollisimman nykyaikainen, entistä läpinäkyvämpi ja luotettavampi eläinten hyvinvointia mittaava menetelmä, joka tarkentaa nykyisiä järjestelmiä merkittävästi.

Nautojen hyvinvoinnin mittariston kehittäminen käynnistyi jo 2021 keväällä, jolloin työ aloitettiin käymällä läpi kaikki saatavilla olevat tietolähteet ja nautojen hyvinvointia mittaavat järjestelmät, joista tunnistettiin yli 400 potentiaalista hyvinvoinnin indikaattoria. Asiantuntija-arvioiden ja alustavien käytännön testausten jälkeen valikoitui mittaristo lypsykarjalle. Mittaristo julkistettiin Maataloustieteen päivillä kesäkuussa 2022. Kehitetty mittaristo tarkastelee vasikoiden, hiehojen, sonnien ja lehmien oloa ja hyvinvointia uudella, yksilön huomioivalla tavalla.

”Eläinten hyvinvoinnista saadaan jatkuvasti uutta tutkimustietoa, ja haluamme hyödyntää tätä Nasevan kehityksessä. Naseva on ainutlaatuinen kansallista nautojen terveys- ja hyvinvointitietoa yhdistävä järjestelmä. Tutkimus- ja kehityshankkeen myötä Nasevan merkittävyys suomalaisen eläintuotannon vastuullisuuden todentajana kasvaa. Kolmannen ja riippumattoman tahon myöntämä kansainväliseen ISO9001-standardiin perustuva sertifiointi on osoitus tiedon luotettavuudesta”, sanoo toiminnanjohtaja Ina Toppari Eläinten terveys ETT ry:stä.

Tammikuussa 2023 käynnistyneessä Naseva nautojen hyvinvointitieto – tutkimus- ja kehityshankkeessa mittaristoa jalostetaan, testataan ja validoidaan. Työ sisältää sekä yksittäisten hyvinvointi-indikaattoreiden luotettavuuden arviointia että mittausten tekemiseen koulutettujen asiantuntijoiden tekemien havaintojen yhtenäisyyden ja toistettavuuden arviointia. Jo nykyisellään Nasevan on osoitettu olevan toimiva hyvinvoinnin kuvaaja terveyden osalta. Tulokset on julkaistu nautaeläinlääkäreiden maailmankongressissa Madridissa vuonna 2022. Tulevassa kehityshankkeessa selvitetään ihmisten elämänlaatuarvioinnin tilastollisia menetelmiä käyttäen, mitä jo kerätty tieto kertoo nautojen hyvinvoinnista ja kuinka kehitettävät uudet hyvinvointimittarit tarkentavat jo aiemmin kerätyn tiedon eläinten hyvinvoinnista antamaa kokonaiskuvaa. Hankkeen tavoitteena on uusi nautojen hyvinvoinnin arviointimenetelmä, joka on nykyisin käytössä olevia merkittävästi tarkempi, läpinäkyvämpi ja luotettavampi. Järjestelmä julkaistaan kansainvälisesti tieteellisin vertaisarvioinnein.

”Monet tällä hetkellä käytössä olevat eläinten hyvinvoinnin seurantajärjestelmät ovat monimutkaisia tai mittaustavoiltaan suurpiirteisiä, jopa vanhentuneita. Hankkeen tarkoitus on tehdä mittaamisesta käytännönläheisempää ja tarkempaa ja suomalaiset olosuhteet paremmin huomioivaa. Olemme nyt luomassa yhdessä Suomen arvostetuimpien hyvinvointitutkijoiden kanssa kansainvälisestikin merkittävää menetelmää”, Ina Toppari kertoo.

kaksi vasikkaa päät vastakkain

Mikä on Naseva?

Naseva on kaikille suomalaisille nautatiloille avoin järjestelmä, jonka tärkeimpiä ominaisuuksia ovat jatkuva eläinten hyvinvoinnin seuranta ja ohjaus. Nasevan perustana ovat säännöllinen, suunnitelmallinen nautojen hyvinvointia edistävä ja sairauksia ehkäisevä terveydenhuoltotyö. Siihen sisältyy myös tartuntatautien ehkäisy, sairastuneiden eläinten asianmukainen hoito sekä vastuullinen eläinlääkkeiden käyttö.

Yksittäisen arviointikäynnin sijaan Nasevan piiriin kuuluvilla tiloilla käydään säännöllisesti. Nasevaan kuuluville tiloille tehdään vuosittain erilliset terveydenhuoltokäynnit. Keskeisiä vuosittain seurattavia kohteita ovat esimerkiksi eläinten terveydentila ja käyttäytyminen, ruokinta, ihmisen ja eläimen keskinäinen suhde sekä lääkkeiden käyttötarve.  Naseva seuraa kertyvän tiedon luotettavuutta ISO9001-standardin mukaisesti ulkoisten toimittajien arvioinnilla. Tilalla tehtyjen havaintojen perusteella eläinlääkäri esittää mahdollisia korjaus- ja jatkokehityssuosituksia, joiden pohjalta tilalle laaditaan kehityssuunnitelma, jonka toteutumista seurataan tulevilla käynneillä.

Nasevaan kertyy tietoa ja raportteja myös muista rekistereistä, esimerkiksi eläinten sairastavuudesta tai kuolleisuudesta. Laaja tietokanta kattaa muista eläinten hyvinvointijärjestelmistä poiketen myös tarttuvien eläintautien ja antibioottien käytön seurannan, jonka ansiosta se palvelee myös ihmisten ja eläinten yhteisestä terveydestä huolehtimista

Naseva nautojen hyvinvointitieto -tutkimus ja kehityshankkeen toteuttajana on Luonnonvarakeskuksen eläinten hyvinvoinnin tutkijaryhmä, yhteistyössä Eläinten terveys ETT ry:n, Valion, A-tuottajat Oy:n, HKScan Finland oy:n ja Snellmanin lihanjalostus Oy:n kanssa.