ETT käynnistää ruokaketjuhankkeen jatkon ja hakee hankevetäjää

29.12.2017

ETT:n viime keväänä päättyneen ruokaketjuhankkeen kaksivuotinen jatkohanke, ”Alkutuotannon laatujärjestelmistä lisäarvoa maidon-, lihan- ja kananmunantuotantoketjuille”, sai Mavilta myönteisen rahoituspäätöksen. Hankeaika on 1.1.2018-31.12.2019. 

Hankkeessa toteutetaan ruokapoliittisen selonteon tavoitteiden mukaisesti sektorikohtaisten laatujärjestelmien kehittämistoimenpiteitä, joiden avulla voidaan ehkäistä ja torjua eläintauteja sekä parantaa eläinten hyvinvointia. Hankkeen tavoitteena on saada todennettua tietoa ruokaketjun tarpeisiin ja voida nostaa esille laadun osatekijöitä, kuten turvallisuutta, puhtautta, terveellisyyttä, lisäaineettomuutta ja vastuullista lääkkeiden käyttöä. Hanke on foorumi maidon-, lihan- ja kananmunantuotantosektorin yhteiselle keskustelulle koko ruokaketjun laatua ja kilpailukykyä hyödyntävistä toimenpiteistä ja lisäarvotekijöistä.

Nautasektorilla hankkeen tavoitteena on luoda nautaketjun turvallisen toimintatavan työkalun – Nasevan – pohjalle varmennettu laatujärjestelmä, joka sisältää terveysluokitusmallin, vastuulliset toimintaperiaatteet sekä tuotannollisen terveydenhuoltotyön kehittämismallin.
Lisäksi järjestetään koulutusta nautaterveydenhuoltotyötä tekeville eläinlääkäreille. Kohderyhmänä ovat maidon- ja naudanlihantuotantotilat, eläinlääkärit, meijerit, teurastamot ja sidosryhmät. Hanke painottuu 70-prosenttisesti tähän osioon.

Sikasektorilla selvitetään, miten Sikavaan kertyvää sikojen terveyttä ja hyvinvointia koskevaa todennettua tietoa sekä vastuullisen tuotannon raja-arvoja voidaan tehokkaammin hyödyntää mm. mikrobilääkeresistenssin vastustamiseen ja eläinten hyvinvoinnin parantamiseen. Tavoitteena on saada soveltuvaa tietoa elinkeinon ja ruokaketjun käyttöön. Lisäksi edistetään Sikavan hyvinvointi-indeksin kehittämistä ja käyttöönottoa. Kohderyhmänä ovat sikatilat, eläinlääkärit, teurastamot ja sidosryhmät. Tavoitteen painoarvo on 20 % koko hankkeesta.

Siipikarjasektorilla käynnistetään munantuotantoketjun mikrobilääkkeiden käyttömäärien keruun selvittäminen. Selvitetään lihasiipikarjasektorilla tautisuojauksen arviointityökalun (Biocheck.UGent®) käyttöönoton mahdollisuudet. Kohderyhmänä ovat kananmunantuotantoketjun toimijat, lihasiipikarjateurastamot, sopimustuotannossa olevat lihasiipikarjatilat ja eläinlääkärit. Tavoitteen painoarvo on 10% koko
hankkeesta.

Hankevetäjää haetaan

Eläinten terveys ETT ry pyytää tarjouksia ostopalveluna toteutettavasta osa-aikaisen hankevetäjän tehtävästä:

Tarjouspyyntö/hankevetäjä

© ETT ry