Afrikkalaisen sikaruton uhka ei ole väistynyt

25.08.2017

Afrikkalaista sikaruttoa (ASF) on todettu tämän vuoden aikana useassa Euroopan maassa sekä villisioissa että tuotantosioissa ja kesällä tautitapaukset lisääntyivät entisestään.

Baltian maissa tautia (Viro, Latvia ja Liettua) on tänä vuonna todettu yhteensä n. 1500 villisiassa ja Tsekin tasavallassa ensimmäisen villisikatapauksen (28.6.2017) jälkeen tautia on todettu jo 90 villisiassa. Tuotantosikatapauksia on on ollut erityisen paljon Puolassa (57 pitopaikkaa) ja Liettuassa (23 pitopaikkaa) sekä Ukrainassa (83 pitopaikkaa). Myös Romaniassa todettiin tauti kahdessa takapihasikalassa. Liettuassa osa ASF-tapauksista on todettu takapihasikaloissa, joita ei ollut rekisteröity viranomaisrekisteriin sikojen pitopaikoiksi. Näissä tapauksissa ei eläinten omistaja saa mitään korvauksia lopetetuista tai kuolleista eläimistä.

Suomessa ASF-taudin uhkaa torjutaan kieltämällä sikojen ulkoilu muutoin kuin kaksinkertaisessa aitauksessa

Afrikkalaista sikaruttoa ei koskaan ole tavattu Suomessa. Maassamme arvioidaan olevan noin 3500 luonnonvaraista villisikaa. 1.1.2018 voimaan astuva asetus kieltää sikojen ulkoilun ellei ulkotarhan aitaus ole asetuksen vaatimusten mukainen. Asetus ei myöskään koske eläintarhoja tai kytkettynä ulkoilutettavia sikoja. Sikojen ulkotarhat tulee ensi vuoden alusta lähtien olla suojattu olemassa olevan aidan oheen rakennetulla teräsverkkoaidalla, sähköaidalla tai riittävän vankalla rakenteella siten, että luonnonvaraiset villisiat eivät pääse kosketuksiin tarhassa pidettävien sikojen kanssa.

Eviran ohjeet aitauksen vaatimuksista
Asetus

Sikojenpitäjän, joka aikoo pitää sikoja ulkona, on tehtävä asiasta ilmoitus kunnaneläinlääkärille vähintään kahta kuukautta ennen aiottua ulkonapitoa. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisena, ja sen voi tehdä vapaamuotoisesti tai Eviran lomakkeella. Annetusta ilmoituksesta tulee käydä ilmi ulkoilevien sikojen lukumäätä ja selvitys käytettävästä aitauksesta.

Eläintarhojen ja kytkettynä ulkoilutettavien sikojen pitäjien ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Villisikaa saa metsästää ympäri vuoden

Afrikkalaisen sikaruton torjunnassa on tärkeää, ettei luonnonvarainen villisikakanta pääse kasvamaan liian suureksi. Suomen villisikakanta on kasvanut merkittävästi viimeisen parin vuoden aikana ja sopivissa olosuhteissa villisika voi selvitä Suomessa paremmin kuin on aikaisemmin oletettu. Viime vuosien leudot talvet ja kannan lisääntymistä tukeva ruokinta ovat edesauttaneet kannan kasvua. Villisika voi runsastuessaan aiheuttaa merkittäviä vahinkoja maassa pesiville linnuille syömällä niiden munia ja poikasia sekä peltoviljelylle tonkimalla viljelysmaita. Villisian metsästys ei ole ihan helppoa. Villisikaa saa metsästää ympäri vuoden, mutta emakko, jota vuotta nuorempi jälkeläinen seuraa, on rauhoitettu maaliskuun alusta heinäkuun loppuun.  Metsästysasetuksen muutoksilla on sallittu ruokintapaikan kiinteän keinovalon ja elävänä pyytävän aitauksen käyttö kannanrajoittamiseen tähtäävän metsästyksen helpottamiseksi.

© ETT ry